Schlagwort: Dambuurebummel

Dambuurebummel 2019

Am 17. Auguscht hänn sich d Dambuure, 13 an dr Zahl, troffe um ändlig s Abschiidsgschängg vom JC yyzlööse. Me isch vo Basel nach Uttige im Kanton Bärn…